Toplu sözleşme mutabakatı Resmi Gazetede yayımlandı

Toplu sözleşme mutabakatı Resmi Gazetede yayımlandı
Toplu sözleşme mutabakatı Resmi Gazetede yayımlandı

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu kontrat mutabakatı 25 Ağustos 2017 tarihli Devlete Ait Gazetede yayımlandı

25 Ağustos 2017 tarihli Devlete Ait Gazetede yayımlanmıştır.

Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA KARŞIN

MALI VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2018 VE 2019 YILLARINI KAPSAYAN

4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Kapsam

Madde 1- (1) Bu Toplu Anlaşma; halk görevlilerinin geneline ilişkin finansal ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren finansal ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2) Bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen parasal ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Toplu Sözleşme, 4688 sayılı Kanunun 28-32 nci maddelerine dayanılarak akdedilmiştir.

Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi

Madde 3- (1) Bu Toplu Kontrat, 1/1/2018-31/12/2019 tarihleri aralarında uygulanır.

(2) Bu Toplu Sözleşmenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine kadar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

Taraflar

Madde 4- (1) Bu toplu sözleşmenin tarafları;

A) Kamu idaresi adına Millet Işveren Heyeti Başkam,

B) Millet görevlileri namına;

1) Halk görevlilerinin geneline karşin finansal ve sosyal haklarla ilgili olarak Halk Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı),

2) Hizmet kollarına yönelik parasal ve sosyal haklarla ilgili olarak;

a) Ofis, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda BÜRO MEMUR-SEN temsilcisi,

b) Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda EGİTİM-BİR-SEN temsilcisi,

c) Sıhhat ve sosyal hizmet kolunda SAGLIK-SEN temsilcisi, ç) Lokal idare hizmet kolunda BEM-BİR-SEN temsilcisi,

d) Basın, yayınlama ve iletişim hizmet kolunda BİRLİK HABER-SEN temsilcisi,

e) Kültür ve sanat hizmet kolunda KÜLTÜR MEMUR-SEN temsilcisi,

f) Bayındırlık, inşaat ve köy hizmet kolunda BAYINDIR MEMUR-SEN temsilcisi,

g) Ulaştırma hizmet kolunda ULAŞTIRMA MEMUR-SEN temsilcisi,

h) Tarım ve ormancılık hizmet kolunda TOÇ BİR-SEN temsilcisi,

ı) Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda ENERJİ BİR-SEN temsilcisi,

i) Diyanet ve vakıf hizmet kolunda DİYANET-SEN temsilcisi’dir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Halk Görevlilerinin Geneline Karşin Toplu Kontrat Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması

Madde 5- (1) 1/1/201830/6/2018 döneminde geçerli almak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda bulunan rakamlar ile ilave gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,106815), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,671951), meslek güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve parasal sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak tabi ödeme katsayısı ise (0,033873) olarak uygulanır. .

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ödenti tavanı 5.846,59 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasın^ İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bulunan ücret tavanı 5.212,10 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı gereğince istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2017 tarihli ve 5820 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş yer alan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 5820 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

e) Farklı Alanlara Yönlendirilmiş statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 5820 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle artırılmış olan mevcut brüt anlaşma ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

(2) 1/7/201831/12/2018 döneminde geçerli almak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ilave gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,110554), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,730469), meslek güçlüğü, meslek riski, temininde güçlük ve parasal sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak bağlı ödeme katsayısı ise (0,035059), olarak uygulanır.

b) 39,9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin vergi tavam 6.051,22 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 5.394,53 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı gereğince istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında bulunan ve birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yükseltilmiş yer alan taban ve tavan ücretleri %3,5 oramnda artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, birinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3,5 oramnda artırılmıştır.

e) Farklı Alanlara Yönlendirilmiş statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, birinci fıkranın (e) bendi gereğince artırılmış olan mevcut brüt kontrat ücretleri %3,5 oranında artırılmıştır.

(3) 1/1/2019- 30/6/2019 döneminde geçerli almak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda bulunan rakamlar ile ilave gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,114977), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,799688), meslek güçlüğü, meslek riski, temininde zorluk ve finansal yükümlülük zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak alt ödeme katsayısı ise (0,036462), olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ödenti tavam 6.293,27 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi tavanı 5.610,31 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı gereğince istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında bulunan ve ikinci fıkranın (ç) bendi gereğince yükseltilmiş yer alan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı gereğince vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, ikinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş yer alan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

e) Dağıtılmış statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, ikinci fıkranın (e) bendi gereğince artırılmış olan mevcut brüt anlaşma ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

(4) 1/7/2019-31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ilave gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,120726), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,889672), iş güçlüğü, iş riski, temininde zorluk ve finansal sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak tabi ödeme katsayısı ise (0,038286), olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi gereğince sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin vergi tavam 6.607,94 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan aidat tavanı 5.890,83 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında bulunan ve üçüncü fıkranın (ç) bendi gereğince yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, üçüncü fıkranın (d) bendi gereğince yükseltilmiş yer alan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artırılmıştır.

e) Farklı Alanlara Yönlendirilmiş statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, üçüncü fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt anlaşma ücretleri %5 oranında artırılmıştır.

(5) Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, anlaşma ücreti çoğaltma oranlarını ve aidat tavanları ile 7 nci maddede bulunan sıradan aidat toplamı üstteki sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan yükselme oram ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde her yerde belirler ve duyurur.

Ücretleri Yüksek Tasarlama Kurulu Kararıyla belirli olan personel

Madde 6- (1) Halk iktisadi teşebbüslerinde, alt ortaklıklarında, özelleştirme kapsam ve programında yer alan kuruluşlarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin temel ücretleri ve bu personel için 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında belirli yer alan temel vergi taban ve tavan tutarları ile özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri, 2018 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri ile 2019 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 5 inci madde gereğince aynı dönemler için millet görevlileri için finansal haklarında yapılacak artma oranında artırılır. 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ödenti tutarı, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçemez.

Finansal ve sosyal hakları 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamında bulunan personel

Madde 7- (1) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının;

a) İkinci maddesinde yer alan ortalama ödenti toplamı üstteki sınırı; 2018 yılının birinci altı aylık dönemi için 10.639,42 TL’ye ve ikinci altı aylık dönemi için 11.011,80 TL’ye, 2019 yılının birinci altı aylık dönemi için 11.452,27 TL’ye ve ikinci altı aylık dönemi için ise 12.024,88 TL’ye yükseltilmiştir.

b) Üçüncü maddesi zarfında bulunan personelin mali ve sosyal hakları; bu

maddede yer alan yöntem ve esaslar dahilinde 2018 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri ile 2019 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 5 inci madde uyarınca benzer dönemler için millet görevlilerinin finansal haklarında yapılacak artma oranında artırılır. ‘

Enflasyon farkı ödemesi

Madde 8- (1) Türkiye istatistik Kurumu göre açıklanan 2003=100 Esas Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2017 yılı Aralık ayı endeksinin 2017 yılı Haziran ayı endeksine kadar altı aylık

değişim oranının aynı dönem için bahşedilen %4 oranını, .

b) 2018 yılı Haziran ayı endeksinin 2017 yılı Aralık ayı endeksine kadar altı aylık metamorfoz oranının 5 inci maddenin birinci fıkrasında 2018 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,

c) 2018 yılı Aralık ayı endeksinin 2018 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık başkalaşım oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2018 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %3,5 oranını,

ç) 2019 yılı Haziran ayı endeksinin 2018 yılı Aralık ayı endeksine tarafından altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında 2019 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,

d) 2019 yılı Aralık ayı endeksinin 2019 yılı Haziran ayı endeksine kadar altı aylık başkalaşım oranının 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında 2019 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %5 oranım,

aşması halinde, 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti çoğaltma oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan sıradan ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının duyuru edildiği ayın 1 ‘ inden geçerli elde etmek üzere aşan kısım değin artırılır.

Sözleşmeli personele gıda yardımı

Madde 9- (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden benzer yöntem ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır. .

Emekli olanlara ödenen tazminat

Madde 10- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında bulunan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.

Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi Madde İl- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan ya da Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin öteki şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar kapsamında ödenir.

Taşınır tescil yetkilisi ve taşınır mülk sorumlularının parasal yükümlülük zammı

Madde 12- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(A) Genel Yöneticilik Hizmetleri Bölümü”nün 37 nci sırasında öngörülen parasal sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali yükümlülük zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden laf konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mülk sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük parasal mesuliyet zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır tescil yetkilisi ya da taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarına kadro ya da görevleri itibarıyla öngörülen parasal yükümlülük zammı hem ödenmez.

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyologların zam ve tazminatları

Madde 13- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen meslek güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirli olan zam ve tazminatlar ödenmez.

Seyyar atama tazminatı

Madde 14- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine tarafından alan sınırı esas alınarak yapılan seyyar devir tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.

Hizmet tahsisli millet konutlarının kapsamının genişletilmesi

Madde 15- (1) Kurum ve kuruluşların meskun yerlerden uzakta, sosyal ve idareli zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde yer alan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağılma ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan halk konutları, 2946 sayılı Millet Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca hizmet tahsisli ev zarfında sayılır ve anılan Kanunun 5 inci maddesine tarafından bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

KIT’lerde konut kira bedeli

Madde 16(1) Ulus iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı ulus konutu devir edilen personelden, her sene Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira bölüm bedellerinin %85’i tahsil edilir.

Geçici personele artı egzersiz ücreti

Madde 17- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7131, 22/12/2014 tarihli ve 2014/7092 sayılı ve 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca ulus kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden adi alıştırma saatleri haricen sahiden çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen pozitif çalışma saat ücreti tutarında artı çalışma ücreti ödenir. Bu maddede öngörülen pozitif alıştırma ücretinden yararlananlara, diğer bir mevzuata tarafından hem fazla alıştırma ücreti ödenmez.

KİT’lerde kıdem ücreti

Madde 18- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin kıdem ücretini düzenleyen 28 inci maddesinde bulunan “6” ibaresi “60 ayı tamamlama”, “11” ibaresi “120 ayı tamamlama”, “16” ibaresi “180 ayı bitirme”, “21” ibaresi “240 ayı bitirme” şeklinde uygulanır.

İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

Madde 19- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yardımcı hizmetler (YH) sınıfında yer alan “İtfaiyeci” unvanlı kadroların hizmet sınıfı “GİH” olarak uygulanır.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve yan ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı personelin sosyal güvenlik işlemleri yukarıdaki fıkra hükümlerine tarafından yürütülür.

Yükseköğretim kurumlan disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması

Madde 20- (1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen ulus görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumlan disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.

375 sayılı KHK’ye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde bulunan vergi göstergesi

Madde 21- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergeleri “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.

Avukatlık vekalet ücreti

Madde 22- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen “10.000” gösterge rakamı, “20.000” olarak uygulanır.

Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi

Madde 23- (1) Ayın ya da haftanın bazı günleri ya da günün belirtilen saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ödenti tahsis etmek suretiyle istihdam edilenler hariç edinmek üzere halk kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları zarfında Yüksek Tercih Kurulu ve Türkiye Istatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince halk kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç edinmek üzere benzer usul ve esaslar çerçevesinde benzer için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.

Geçici personele ilave ödeme

Madde 24- (1) Ayın veya haftanın bir takım günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret belirlemek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları dahilinde Yüksek Tercih Kurulu ve Türkiye Istatistik Bilimi Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 2.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme verilir. Bunlara kuramlarınca döner sermaye dahil diğer bir kaynaktan ilave ödeme ve sözde adla herhangi bir ödeme yapılmaz.

Programcı ve çözümleyicilerin zam ve tazminatları

Madde 25- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen meslek güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci esnasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda yer alan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde muhakkak olan zam ve tazminatlar ödenmez.

Toplu kontrat ikramiyesi

Madde 26- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilave 4 üncü maddesinde bulunan “kırkbeş Türk Lirası” ibaresi “750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda” biçiminde uygulanır.

Servis hizmeti

Madde 27- (1) Bakanlıklar, alt, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında tahsis yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır.

Bazı personelin giyecek yardımı

Madde 28- (1) 657 sayılı Kanun ya da diğer personel kanunlarına göre giyecek yardımından yararlanan halk görevlileri hariç edinmek üzere, kurumun ilgili mevzuatında personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından devlete ait kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde ödev sırasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışarıya kalanlar için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar başlıca alınarak nakdi ödeme de yapılabilir. . .

KIT’lerde tayin yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı

Madde 29- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele kadar KİT’lerde devir yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ek edilir.

Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı

Madde 30- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele kadar sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

KİT’lerde görev yapan bir takım personelin ilave ödemesi

Madde 31- (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname dahilinde devir yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik bilirkişi, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, kent plancısı ve baytar pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele tarafından yararlanmakta oldukları ilave ödeme oranına 12 puan ek edilir.

Şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 32- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ek edilir.

Koruma ve emniyet görevlilerinin ek ödeme oranı

Madde 33- (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ek edilir.

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ödenti

Madde 34- (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı esnasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde doğrusu çalışanlardan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, büyük kasaba plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik bilirkişi ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,

e) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara

10TL,

tutarında çalıştıkları her gün için ek ödenti ödenir. Ilave ücretin kimlere ödeneceği, meslek programları ve egzersiz mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili bölüm amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden daha sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ek ödenti tutarı, (a) bendinde belirtilenler için 500 TL’yi, (b) bendinde belirtilenler için 300 TL’yi ve (e) bendinde belirtilenler için ise 200 TL’yi geçemez. .

Cuma namazı izni

Madde 35- (1) Kamu görevlilerine cuma namazı saatlerinde müsade verilmesine ilişkin 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına devam edilir.

Hac izni

Madde 36- (1) Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye yargı kazandığı halde kullanabileceği hukuki izni kalmayan ulus görevlileri hac süresince bedava izinli sayılırlar. .

İtfaiye personeli

Madde 37- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu araştırmalar esnasında ölen, malül olan ya da engelli hale gelen itfaiye personeli hakkında da benzer yöntem ve esaslar dahilinde uygulanır.

Hizmet tahsisli konutlar

Madde 38- (1) Hizmet tahsisli konutlardan faydalanma süreleri, yararlanılan konutun yeri ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince sıra tahsisli konutların tahsisine başlıca puanlamada dikkate alınmayabilir.

Aile yardımı ödeneğinden geriye doğru dönük kullanım

Madde 39- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek benzeşen ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde belirten personele, ilgili mevzuatı gereğince aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.

Artı alıştırma ücreti ödemeleri

Madde 40- (1) Bu Toplu Sözleşmenin geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde yer alan hükümler uyarınca artı alıştırma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta öngörülen pozitif çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Kreş hizmeti

Madde 41- (1) Millet kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline anaokulu hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir.

Tabiplere ek ödeme

Madde 42- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilave 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında hem ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Tezgâhtar Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadrolarında bulunanların, benzer Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ilave ödeme oranına 12 puan ek edilir.

Engelli çocuk aile yardımı

Madde 43- (1) İlgili mevzuat ve bu Toplu Anlaşma hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sıhhat Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine kadar en düşük %40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir.

Memuriyet mahalli

Madde 44- (1) Maliye Bakanlığınca memuriyet mahalli konusunda yeni bir beyanat yayımlanıncaya kadar 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulamasında altında belirtilmiş yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilir:

“1) Kurumlarınca sağlanan araç araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

2) Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde, il mülki şuurları içinde kalmak kaydıyla, memur ve hizmetlinin esas görevli olduğu ya da ikametgahının bulunduğu ikâmetgâh birimlerinin emrindeki olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve bununla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bütünlük talep eden yerler ile laf konusu ilçe belediye sınırları açık havada kalmakla birlikte ikâmetgâh özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller.

3) Büyükşehir belediyelerinin olmadığı illerde, memur ve hizmetlinin esas görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu büyük kasaba ve kasabaların belediye sınırları içinde yer alan mahaller ile bu mahallerin açık havada kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu kent ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler.”

Avukatlara yol tazminatı verilmesi

Madde 45 – (1) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarım Peşine Düşüp Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri kaydıyla;

a) 657 sayılı Kanuna bağlı olarak, Avukat, Müşavir Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarım yargı mercilerinde temsilcilik yetkisine haiz olanlara,

b) 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tarafından vize edilmiş Avukat unvanlı pozisyonlarda bütün zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara,

e) Mahalli idarelerde ilgili mevzuatına göre avukat ve hukuk müşaviri kadro unvanına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak ödev yapanlara,

anılan maddede define avukatları için öngörülen yol tazminatı; benzer tedarik, yöntem ve esaslar zarfında ödenir.

Misafirhanelerden kullanma

Madde 46(1) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi ile bakmakla sorumlu olduğu başlıca, baba ve çocukları misafirhanelerden imkanlar nispetinde yararlandırılırlar.

(2) Memurların bakmakla sorumlu olduğu çocuklarından yükseköğrenim görmekteyken sınav veya maksimum bir ay sürecek zorunlu staj nedeniyle memuriyet mahalli dışına gidenler, sınava gireceklerini ya da öğrenim stajının zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla halk kuramlarınca işletilen misafirhanelerden imkanlar zarfında kurum personeli tarifesi üstünde faydalandırılırlar.

Sözleşmeli personel ücretlerinde alman hizmet süresi

Madde 47- (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumunda benzer pozisyon unvanında geçen hizmet süresi” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro ya da pozisyon unvanında geçen hizmet süresi” şeklinde uygulanır.

Biyologlara ilave özel hizmet tazminatı

Madde 48- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından, biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan sırada bulunan personelle birlikte açık alıştırma mahallerindeki çevresel tesir değerlendirmesi çalışmalarına katılanlara da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

Helal gıda

Madde 49- (1) Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmeti sunulmasında bu ürünlerin kullanımına ihtimam gösterilir.

Engelli ulus görevlilerine yönelik düzenlemeler

Madde 50- (1) Kamu varsayım ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli halk görevlilerine karşin almak üzere;

a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,

b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi nedeniyle maddi çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

c) Memuriyet mahalli haricen eğitim, kurs, seminer ve benzeri araştırmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olduğu takdirde kurumca refakatçi görevlendirilmesi,

ç) Kamu konutlarından yararlanmada fazla ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak zorunlu tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hizmet Kollarına Yönelik Parasal ve Sosyal Haklar

BİRİNCİ BÖLÜM

BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLUNA

İLİŞKİN TOPLU KONTRAT

Yolculuk kartı

Madde 1- (1) Kazanç İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığında atama yapan personelden kadro unvanları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine gerekli olarak gezici tayin bahşedilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verilir.

Fazla egzersiz ücreti

Madde 2- (1) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Yurttaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde pozitif alıştırma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir tercih döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla incelemeler karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen artı alıştırma saat ücretinin beş katı tutarında pozitif çalışma ücreti ödenir.

Emanet memurlarının meslek riski zammı

Madde 3- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde emanet memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak uygulanır.

İcra memurlarının tazminatı

Madde 4- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre icra memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ek edilir.

Mahkemelerde tahsis yapan personelin fazla egzersiz ücreti

Madde 5- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilave 17 nci maddesinde yer alan “%10’unu” ibaresi “%30’unu” olarak uygulanır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü araştırmacılarının özel hizmet tazminatı

Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere kadar dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Mübaşirlerin tazminatı

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele kadar mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ek edilir.

İ1 nüfus ve yurttaşlık müdürlerinin ilave ödemesi

Madde 8- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele kadar il nüfus ve yurttaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ilave ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Yurtdışı teşkilatlarındaki sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmesi

Madde 9- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilave 8 inci maddesinde yer alan “halk kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları” ibaresi “ulus kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları” biçiminde uygulanır.

Sosyal Emniyet Kurumu il müdürlükleri personeli için artı alıştırma ücreti

Madde 10- (1) Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin sahiden yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde ödev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla alıştırma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla egzersiz ücreti ödenir. Bu fıkraya göre pozitif egzersiz ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında tahsis yapan toplam personel sayısının %20’sini geçemez. Bu kapsamda takvim olarak yapılacak toplam fazla egzersiz süresi anılan Başkanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir, iş yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam pozitif alıştırma saat süresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye laf konusu Başkanlık yetkilidir.

Vergi dairesi müdürlükleri personeli için artı alıştırma ücreti

Madde 11- (1) Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden meslek yoğunluğu diğerlerine tarafından daha fazla olan ödenti dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi idare bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya tarafından pozitif egzersiz ücreti ödenebilecek personel sayısı, ücret dairesi müdürlüklerinde devir yapan toplam personel sayısının %20’sini geçemez. Bu kapsamda takvim olarak yapılacak toplam pozitif çalışma süresi Kazanç idaresi Başkanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. Meslek yoğunluğu artı olan ödenti dairesi müdürlüklerini belirlemeye ve toplam artı alıştırma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Başkanlık yetkilidir.

Toplu nakliye

Madde 12- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurları, devlete ait üniformalı bulundukları sürece belediyeler kadar işletilen toplu taşıma araçlarından bedava yararlanırlar.

Bir Takım uzmanların tazminatları

Madde 13- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde bulunan uzman ve denetmenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele tarafından dereceleri itibarıyla

yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan ek edilir.

Eczacıların kontrat ücreti

Madde 14- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca eczacı unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen personelin sözleşmelerinde bulunan kontrat ücretleri %15 artırımlı ödenir.

Veznedarların finansal yükümlülük zammı

Madde 15(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde hazinedar kadrolarında bulunanlar için öngörülen finansal yükümlülük zammı %50 artırımlı olarak uygulanır.

Nüfus ve Yurttaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için artı alıştırma ücreti

Madde 16- (1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü ehliyeti hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri haricen fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere yılı merkezi idare bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla pozitif çalışma ücreti ödenir.

Servis hizmeti

Madde 17- (1) Türkiye Büyük Halk Meclisinde atama yapan personele işe geliş gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamaması durumunda, bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş başlıca alınarak aylık toplu nakliye kartı bedeli ödenir.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

Madde 18- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında tayin yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilave 9 uncu maddesi gereğince yapılan ek ödeme döner sermaye bütçesinden yapılır.

(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç elde etmek üzere Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında tayin yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ilave gösterge dahil) brüt tutarının %30’unu, kısmen karşılananlara %20’sini, bunların dışarıda kalanlara %10’unu geçmemek üzere; Maliye Bakanlığının yerinde görüşü üstüne alt bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, başlıca ve usullere kadar her ay Döner Anapara İşletmesi bütçesinden havacılık tazminatı ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından döner anapara bütçesine kazanç kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı almak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

İKİNCİ BIRIM

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA

İLİŞKİN TOPLU KONTRAT

Akademik jüri ücreti

Madde İ- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan asistan doçent, doçent ve profesör devir jürilerinde tahsis bölge öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde zarfında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 2- (1) Ulusal Eğitim Bakanlığına alt örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini aslında yerine getiremeyen idareci ve öğretmenler ile öğrencilerin dağıtılmış nedenlerle derslik ya da okul bütünlüğünde izinli sayılmaları nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde yer alan aylık karşılığı ders, varsa ilave ders, ders özelliğinde yönetim, hazırlık ve tasarlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Ders dışı eğitim çalışmaları

Madde 3- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde bulunan “%5” sınırı, “%6” olarak uygulanır.

Sınav kurul üyeliği ve imtihan gözcülüğü

Madde 4- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde imtihan komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine karşin öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

Madde 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders özelliğinde yönetim görevi karşılığında ilave ders ücretinden yararlanmakta iken benzer Kararın 16 ncı maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile öteki kuramlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

Rehber hoca ek ders ücreti

Madde 6- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ek ilave ders ücreti

Madde 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

Lisansüstü öğrenim görebilen öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 8- (1) Ulusal Eğitim Bakanlığına emrindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında tayin yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, aslında girdikleri dersler için ödenecek ilave ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

Maarif müfettişleri ve yardımcılarına avans

Madde 9- (1) Maarif müfettişleri ve yardımcılarının görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin gizli tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Teftiş Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi

Madde 10- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bulunan “6 saat” ibaresi; Ulusal Eğitim Bakanlığına tabi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak tahsis yapanlar için “2 saatten eksik olmamak üzere 6 saate değin” şeklinde uygulanır.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği

Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2018 yılında 1.130 TL, 2019 yılında 1.180 TL olarak ödenir.

Belleticilik görevi bahşedilen öğretmenlerin ek ders ücreti

Madde 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan “2 saat” ibaresi, “3 saat” olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır.

Üniversite genel sekreter yardımcılarının ilave göstergesi

Madde 13- (1) Genel yöneticilik hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için egzersiz yapılacaktır.

Eğitim öğretim tazminatı

Madde 14- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde bulunan “100”, “95” ve “85” oranları; “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanır.

Geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması

Madde 15- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında bulunan “onaltıncı” ibaresi “yirminci” olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2015” ibaresi “31/12/2019”, “onaltı” ibaresi “yirmi” ve “onaltıncı” ibaresi ise “yirminci” olarak uygulanır.

Yükseköğretim kuramlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti

Madde 16- (1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan “%30’unu” ve “%10’unu” ibareleri “%45’ini” ve “%20’sini” olarak uygulanır.

Ulusal Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda devir alanlara ödenecek imtihan ücretleri

Madde 17- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu kararının 01/01/2018 tarihine değin yürürlüğe konulmaması halinde, laf konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe değin 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen tayin yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ilave ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Imtihan Ücretlerine ilişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner anapara bütçesinden karşılanır.

Tanıdık Olmayan dil dersi yazılmış ve sözlü sınavlarında ödev bölge imtihan komisyonu üyeleri

Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen yükümlülük sınavları zarfında yapılan tanıdık olmayan dil dersi sınavlarında devir bölge imtihan komisyonu üyelerinin yazılmış ve sözlü sınav kurul üyelikleri ayrı olarak değerlendirilir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin artı alıştırma ücretleri

Madde 19- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne emrindeki yurtlar ile üniversitelere emrindeki yurtlarda tahsis yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline tarafından pozitif alıştırma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen artı alıştırma saat ücretinin üç katı alınır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yan yurtlarda ödev yapan sözleşmeli personelin fazla alıştırma ücretleri

Madde 20- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ast yurtlarda yurt idare personeli pozisyon unvanında istihdam edilen sözleşmeli personel de yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveli ile 19 uncu madde uyarınca memurlara ödenmekte olan artı egzersiz ücretinden benzer usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

Madde 21- (1) Örgün eğitim kuramlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin gerçekten yapıldığı adi egzersiz günleri için ilgili mevzuatına kadar kendilerine nöbet görevi bahşedilen ve bu görevi de gerçekten yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ilave ders ücreti ödenir.

Kurs merkezlerinde tahsis yapan diğer personel

Madde 22- (1) Ulusal Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi dahilinde açılan kurs merkezlerinde görev yapan idareci ve öğretmenler hariç olmak üzere bayağı çalışma saatleri açık havada bu merkezlerde kurs boyunca sahiden çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi idare bütçe kanununda belirlenen pozitif egzersiz saat ücretinin üç katı tutarında artı çalışma ücreti ödenir.

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının yöneticilerinin ek ek ders ücreti

Madde 23- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı daha alçak bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan

ilave ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı daha aşağı bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.

Yaygın eğitim kurumlan öğretmenlerinin ek ders ücreti

Madde 24- (1) Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve sahiden görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

Yükseköğretim kurumlan lojman komisyonu

Madde 25- (1) 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millet Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kuramlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili halk görevlileri sendikası temsilcisi yer alır.

Yükseköğretim kuramlarında lojman tahsisi

Madde 26- (1) Yükseköğretim kuramlarında bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten daha sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15’i yönetimle ilgili personel için ayrılır.

İLKSAN üyeliği

Madde 27- (1) Mevcut üyeler dahil edinmek üzere, Ulusal Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi zarfında bulunanlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Afiyet ve Sosyal Takviye Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.

ÜÇÜNCÜ BIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KOLUNA

İLİŞKİN TOPLU ANLAŞMA

Gıda yardımı

Madde 1- (1) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi hükümleri, yataklı tedavi kurumlan ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında tahsis yapan sözleşmeli personel hakkında da uygulanır.

Performans puanı

Madde 2- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acele sağlık durumu hizmetleri dahilinde sağlık durumu teknikeri (acele tıp teknikeri) ve afiyet memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak ödev yapan ve asli görevlerinin yanına mantıksal bağ talep edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 10 puan daha ek edilir.

Mesleki üstteki öğrenim

Madde 3- (1) Sözleşmeli personel pozisyonlarında tahsis yapan sıhhat personelinden, sağlık durumu hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak benzer pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen kontrat ücreti alınarak ödenir.

Tabip dışı personelin ilave ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi

Madde 4- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi hükmü gereğince yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya yan olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ilave ödeme tutarı, anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan mevzuat dahilinde benzer aya ilişkin yapılacak ilave ödeme tutarından mahsup edilir.

Ilave ödemelerin aylıklarla birlikte ödenmesi

Madde 5- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) fıkrasının üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince yapılacak ek ödemeler her hangi bir katkıya alt olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan maddeler gereğince yürürlüğe konulan mevzuat dahilinde aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

112 acil sağlık durumu hizmetlerinde görevli personelin ek ödemesi

Madde 6- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil afiyet hizmetlerinde ödev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.

Nöbet ücreti

Madde 7- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi gereğince ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir. Hem diyaliz ve ameliyathane hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir.

Ilave ödeme

Madde 8- (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilave 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve atama unvanı ya da pozisyon unvanı itibarıyla muhakkak olan ilave ödeme net tutarından az olamaz.

Vekalet durumunda ilave ödeme

Madde 9- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte bulunan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun şekilde herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır.

Ayrım ödemesi

Madde 10- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince ilave ödemeden yararlananların ilave ödeme dahil bir ayda parasal haklar zarfında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince ilave ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu benzer olanların ilave ödeme dahil bir ayda parasal haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir.

Yönetici kadrolarına vekalet eden öğretmenlerin ilave ders ücreti

Madde 11- (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi gereğince ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden idareci kadrolarına vekaleten atanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkından yararlanamayanlara, laf konusu 5 inci maddeye kadar yapılan ilave ders ücretinin ödenmesine devam olunur.

Özellik arz eden birimlerde çalışanların ilave ödemesi

Madde 12- (1) Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında tahsis yapan ve mesai saatleri dışarıya, acele servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelden (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler nitelik talep eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

Entegre hastanelerin özellik talep eden birimlerinin ilave ödemesi

Madde 13- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü, Türkiye Ahali Sağlığı Kurumuna tabi entegre hastanelerin aynı birimlerinde tayin yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.

B Tipi 112 ivedi afiyet hizmeti personelinin ilave ödemesi

Madde 14- (1) 112 ivedi sağlık durumu hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ilave puan, Irk Sağlığı Müdürlüklerine alt B tipi 112 istasyonları için de uygulanır.

Geçici görevlendirilenlerin ilave ödemesi

Madde 15- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ek ödeme bölge tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re’sen görevlendirilenlere, başlıca kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum ya da kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ilave ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ilave ödeme yapılır.

Afiyet tesisi kalite katsayısı

Madde 16- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında afiyet tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz.

Üçüncü düzey acele servis ve üçüncü seviye yoğun

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*